Декларации за експлоатационни показатели (DoP)

Съгласно Регламент (ЕС) 305/2011 на ЕП за предлагането на строителни материали и информация, която съпровожда СЕ-маркировката съгл. Директива 89/106/ЕЕС на ЕС

Може да отворите желаната декларация за експлоатационни показатели респ. CE – маркировката, като въведете следната информация:
  • Номер на Декларацията за експлоатационни показатели (DoP номер)
  • Номера на CE- маркировката (етикета върху палетите)
Тези номера могат да се видят върху етикетите, залепени  върху на опаковъчното фолио на  палетите или като печат на всеки един от блоковете:
 

Декларацията за експлоатационните показатели може да бъде отворена и чрез сканиране на QR – кода върху етикетите, залепени на палетите, посредством смартфон, на който е инсталирана Wienerberger – APP.

За безплатно изтегляне  на Wienerberger APP:
 

Разчетената картинка (Screenshot) може да се изпрати чрез е-мейл или MMS  и да се принтира на хартиен носител.