1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА
  1. Програма „Партньор” наричана по-нататък Програмата, е дългосрочна партньорска програма, реализираща се на територията на Република България. Програмата се организира и провежда от „Винербергер” ЕООД, ЕИК 131343496, и „Тондах България“ ЕООД, ЕИК 175307459 наричано по-нататък поотделно „Организатор” и „Организатори“ заедно.
 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА
  1. Програмата се провежда на територията на Република България, като информация за нея може да бъде намерена в търговските обекти на дистрибуторите и от търговските представители на „Винербергер” ЕООД и „Тондах България“ ЕООД, както и в интернет на корпоративния сайт на фирмите „Винербергер” ЕООД и „Тондах България“ ЕООД - www.wienerberger.bg.
  2. Участие в програмата се осъществява чрез регионалните търговски представители на Организаторите.
 3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
  1. Участниците в Програмата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила, наречени Официални правила.
  2. Официалните правила се публикуват на сайта www.wienerberger.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Програмата. Същите ще имат характера на Общи условия по смисъла на чл. 298 от Търговския закон.
  3. Организаторите си запазват правото да променят или допълват Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им и на сайта www.wienerberger.bg.
  4. С участието си в Програмата, участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Програмата.
  5. Провеждането и участието в Програмата се извършва в съответствие с настоящия регламент на Програмата.
  6. Всеки участник може да вземе участие в Програмата само след приемане и спазване на настоящите Правила. Освен ако даден участник е възразил писмено и мотивирано на конкретни разпоредби на настоящите Правила, се счита, че същият с действията и бездействията си, насочени към участието му в Програмата, е приел тези Правила в пълен обем и е изразил съгласието си с всяко и всички от условията й.
  7. За участие в Програмата участникът използва своята регистрация, получена от регионалните търговски представители на „Винербергер” и „Тондах България“ съобразно Регламента на Програмата.
 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
  1. Право на участие имат всички физически лица, които пребивават на територията на Република България, навършили 18 години и притежават дееспособност съгласно разпоредбите на действащото право да сключват сделки от свое име и за своя сметка със собствените си действия и развиват професионална дейност в областта на строителството.
  2. В Програмата нямат право да участват служители на „Винербергер” ЕООД и „Тондах България“ ЕООД, свързани с „Винербергер ЕООД” и „Тондах България“ ЕООД лица, както и техни роднини и членовете на техните семейства.
  3. Участието в Програмата е обвързано със закупуването на продукти на "Винербергер ЕООД" и „Тондах България“ ЕООД и/или други продукти за изграждане на стени и покриви, независимо от това дали същите са производство или внос на "Винербергер ЕООД" и „Тондах България“ ЕООД или не.
 5. ВРЕМЕВИ И ПРЕДМЕТЕН ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
  1. Програмата стартира в 00.00 часа на 01.03.2014 г. и продължава до 31.12.2018 г. и включва правни и фактически действия на Организаторите, насочени към:
   1. анонсирането и популяризирането на Програмата с цел запознаването на максимален брой физически лица с качествата и характеристиките на продуктите на „Винербергер” и „Тондах България“, базирано на изцяло обективни данни, факти и обстоятелства; и
   2. предоставянето на информационни материали и персонално обслужване на всяко лице, заявило доброволно участие в Програмата, по начин, който не накърнява неговото право за свободен избор и не нарушава отношенията на конкуренция на съответния пазар за страната.
 6. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
  1. Цел на Програмата
   1. Да даде възможност на участниците, които заявят чрез регистрацията си воля за участие в Програмата, да се запознаят детайлно (чрез информационни материали, лични срещи с представители на „Винербергер” и „Тондах България“ и/или по друг незабранен от закона начин) с продуктите на организаторите и ползите от тяхната употреба.
   2. Да се установи ползотворна комуникация между потребителите и „Винербергер” и „Тондах България“ с цел консултиране от страна на представители на „Винербергер” и „Тондах България“ за максимално ефективна употреба на продуктите на компаниите.
  2. Получаване на точки:
   1. За всеки закупен продукт от гамата продукти, предлагани от „Винербергер” и „Тондах България“, независимо откъде е закупен, участниците в Програмата имат право да получат определен брой точки. Точния брой точки, които участникът получава за конкретно закупен продукт са публикувани на интернет страницата www.wienerberger.bg
   2. За да бъдат начислени точки на участника същият, след закупуването на продукти на „Винербергер” и „Тондах България“, следва да се свърже със съответния регионален търговски представител. При посещение на място на обекта на участника регионалният търговски представител установява наличието на закупени продукти от гамата продукти, предлагани от „Винербергер” и „Тондах България“ (които може и вече да са вложени в строителството), установява размера на закупеното количество и начислява съответния брой точки на участника. Информацията за натрупаните точки се съхранява от търговския представител и се предоставя при поискване от страна на участника.
  3. Обмяна на натрупаните точки
   1. Натрупаните точки могат да бъдат обменяни срещу продукти, посочени в отделен каталог, който ще се предлага на хартиен носител или може да бъде намерен на интернет страницата на „Винербергер” - www.wienerberger.bg
   2. Срещу всеки отделен продукт са посочени и броя точки, които ще се отнемат срещу получаването му.
   3. За да получи определен продукт от каталога посредством замяната му срещу определения брой точки, участникът трябва да се свърже с регионален търговски представител на „Винербергер” и/или „Тондах България“. В зависимост от избрания продукт той може да бъде доставен от търговския представител, да бъде взет от офис на „Винербергер” и „Тондах България“ или да бъде изпратен на адрес, посочен от участника.
   4. С включването си или отказа си за участие в Програмата всяко лице запазва възможността си при спазването на условията в Програмата да участва в бъдещи допълнителни промоции, които „Винербергер” и „Тондах България“ могат да организират за срока на действие на Програмата.
   5. Участието в Програмата не създава претенция и/или правно очакване в полза на потребителите за получаването на някакви определени предметни награди и/или други форми на материални облаги извън изрично посочените в настоящите Правила.
 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА
  1. Всеки желаещ да участва в Програмата, може да го направи:
   1. чрез обаждане на регионалния търговски представител на „Винербергер“ или „Тондах“ и попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма за участие, която ще му бъде предоставена:
   2. чрез покана, отправена от търговските представители на „Винербергер” и „Тондах България“.
  2. Всеки потребител има право на една регистрация, независимо колко регистрационни форми е попълнил.
  3. С попълването на регистрационната форма, потребителят автоматично потвърждава волята си за участието си в Програмата и се съгласява с Регламента на програмата и общите правила и условия, описани в него. В частност с попълването на регистрационната форма и предаването й на представител на „Винербергер” и „Тондах България“ се счита, че съответният участник е заявил ясно и недвусмислено волята си с обработката на личните му данни, както е посочено в чл. 10 по-долу, и с арбитражната клауза съгласно чл. 12 по-долу.
  4. Регистрацията изисква въвеждането на валидни три имена, e-mail, адрес и телефон на участника. Всички участници трябва да потвърдят, че предоставят валиден e-mail, адрес и телефон, както и да заявят съгласието си с обработката на личните им данни.
  5. Данните от регистрацията ще бъдат използвани за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на допълнителните материали за Програмата. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.
 8. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕДОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
  1. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни срещу пари и/или други предметни награди.
 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
  1. Организаторите имат неотменимо право да прекратят Програмата по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай, че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други причини, въз основа на които Организаторите по собствената си и независима преценка считат, че продължаването на Програмата не може разумно да се очаква от тях.
  2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от даден участник, Организаторите имат право да го дисквалифицират. Дисквалифицирането се извършва със заличаване на съответния участник от регистъра с участниците в Програмата, което се извършва от Винербергер ЕООД и „Тондах България“.
 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  1. При подаване на формуляр за участие в програмата участниците предоставят на Организаторите следните лични данни:
   1. Три имена
   2. Пощенски адрес
   3. Адрес на електронна поща
  2. По силата на настоящите Общи условия с попълването на регистрационната форма участниците се считат за уведомени относно правилата на Програмата и предоставят своето съгласие за участие в нея съгласно с тези Общи условия, както и с обработката на личните данни, които са предоставили при попълване на регистрационната форма и/или впоследствие - в хода на Програмата.
  3. „Винербергер” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 0025933 от 16.07.2008 г.
  4. „Тондах България“ ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 52450 от 02.06.2016 г.
  5. Организаторите ще обработват горепосочените лични данни на участници за целите на:
   1. последващата идентификация и установяване на личен контакт с регистриралите се за участие в Програмата, цялостното администриране на Програмата и осигуряване спазването на настоящите правила;
   2. провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на „Винербергер” ЕООД и „Тондах България“ ЕООД - (директен маркетинг) и изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на „Винербергер” ЕООД и „Тондах България“ ЕООД.
  6. Участниците по всяко време имат право на достъп до събираните и обработваните техни лични данни, както и правото да искат тяхното променяне или изтриване /заличаване, в съответствие с чл. 26 и сл. от Закона за защита на личните данни. Всяко такова искане следва да се отправи в писмена форма на адреса на управление на „Винербергер” ЕООД и „Тондах България“ ЕООД.
  7. С включването си в Програмата се счита, че всеки участник е дал съгласието си за получаване на търговски съобщения от „Винербергер” ЕООД и „Тондах България“ ЕООД. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на електронна комуникация от Организаторите. До надлежното и недвусмислено право всяко подобно съобщение няма да се счита за непоискано по см. на чл. 6 ЗЕТ, независимо дали получателят му е включен в забранителния списък по чл. 6, ал. 2 ЗЕТ или не.
 11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
  1. Организаторите не носят отговорност за регистрации на участници, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.
  2. Организаторите не носят отговорност спрямо участници, предоставили невалиден телефон за контакти, непълен или неточен е-мейл адрес, адрес или друга контактна информация.
  3. След приключване на Програмата, Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Програмата” все още продължава.
 12. СПОРОВЕ
  1. Всички спорове, породени във връзка с тези Правила или Програмата или участие на потребители в Програмата или по друг начин свързани с това, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Правилата или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация, гр. София съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
 13. ПУБЛИЧНОСТ
  1. С участието в тази Програма участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организаторите в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторите или оторизирани от тях лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Програмата, а също и в период от 6 месеца след края й.
 14. ДЕЙСТВИЕ
  1. С участието си в Програмата, участниците се съгласяват да спазват тези Официални правила, включително техните срокове и условия.
  2. Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на публикуването им на адрес www.wienerberger.bg и/или попълването на формуляр за участие и действат през целия период на провеждане на Програмата.
 
Дата на последна актуализация: 23.01.2018

Свързани статии